Fried Rice

12.  Roast Pork Fried Rice (S)$4.85 (L)$8.25
13.  Shrimp Fried Rice (S)$5.50 (L)$9.65
14.  Chicken Fried Rice (S)$4.85 (L)$8.25
15.  Beef Fried Rice (S)$5.50 (L)$9.65
16.  House Special Fried Rice (S)$6.05 (L)$10.35
17.  Vegetable Fried Rice (S)$4.40 (L)$7.45
18.  Crab Meat Fried Rice (S)$5.50 (L)$9.85