Fried Rice

12.  Roast Pork Fried Rice (S)$5.35 (L)$9.10
13.  Shrimp Fried Rice (S)$6.00 (L)$10.20
14.  Chicken Fried Rice (S)$5.35 (L)$9.10
15.  Beef Fried Rice (S)$6.00 (L)$10.20
16.  House Special Fried Rice (S)$6.55 (L)$10.90
17.  Vegetable Fried Rice (S)$4.90 (L)$8.00
18.  Crab Meat Fried Rice (S)$6.00 (L)$10.20