Fried Rice

12.  Roast Pork Fried Rice (S)$5.10 (L)$8.55
13.  Shrimp Fried Rice (S)$5.75 (L)$9.95
14.  Chicken Fried Rice (S)$5.10 (L)$8.55
15.  Beef Fried Rice (S)$5.75 (L)$9.95
16.  House Special Fried Rice (S)$6.30 (L)$10.65
17.  Vegetable Fried Rice (S)$4.65 (L)$7.75
18.  Crab Meat Fried Rice (S)$5.75 (L)$9.95