Fried Rice

12.  Roast Pork Fried Rice (S)$5.95 (L)$9.95
13.  Shrimp Fried Rice (S)$6.75 (L)$10.95
14.  Chicken Fried Rice (S)$5.95 (L)$9.95
15.  Beef Fried Rice (S)$6.95 (L)$10.95
16.  House Special Fried Rice (S)$7.25 (L)$11.75
17.  Vegetable Fried Rice (S)$5.65 (L)$8.95
18.  Crab Meat Fried Rice (S)$6.95 (L)$10.95